صنایع کامپوره خزر

شهر: رشت

آدرس: شهر صنعتی ورودی 1 خ شهید چمران

تلفن: 0131 3382820-2

تکمیل اطلاعات