مدیریت امور شعب بانک ملی استان

شهر: رشت

آدرس: بلوار انصاری روبروی فرمانداری

تلفن: 0131 7223411-14

تکمیل اطلاعات